Skilmálar og skilyrði

Þessir skilmálar fyrir vistkerfisfyrirtæki doo og vörumerki þess Plitvice Property Croatia eru byggðir á lögum um fasteignamiðlun (NN 107/07) og lögum um breytingar á lögum um fasteignamiðlun (NN 144/12).

SKILMÁLAR OG SKILYRÐI

Skilmálar stjórna viðskiptasambandi fasteignasölunnar Ecosystem Enterprises doo (hér eftir nefnt „sáttasemjari”) sem milliliður og viðskiptavinarins (einstaklingur eða lögaðili).

Með undirritun miðlunarsamningsins staðfestir viðskiptavinurinn að hann sé meðvitaður um og samþykkir skilmála fasteignasölunnar Ecosystem Enterprises doo

1. Tilboð

Ecosystem Enterprises doo byggir vinnu sína á gögnum sem eru staðfest fyrir okkur munnlega og skriflega. Við höldum möguleika á ruglingi, fyrri sölu eða afturköllun eiganda hússins. Við berum ábyrgð á röngum gögnum ef viljandi eða gáleysisleg hegðun er af okkar hálfu. Viðtakendum okkar (viðskiptavininum) verður að halda trúnaði um tilboð okkar og tilkynningar og aðeins með skriflegu samþykki okkar má flytja til þriðja aðila.

2. Skyldur sáttasemjara

1. Gerðu miðlunarsamning við viðskiptavininn (staðall eða einkaréttur);
2. Reyndu að finna þriðja manninn til að tengjast viðskiptavininum til að ljúka miðlaðri vinnu;
3. Meta markaðsvirði eignarinnar og upplýsa viðskiptavininn um hana;
4. vara viðskiptavininn við öllum málum varðandi fasteignina og upplýsa viðskiptavininn um markaðsaðstæður;
5. Hafa umsjón með skjölunum sem eru nauðsynleg til að gilda um miðlað starf og kynna það fyrir viðskiptavininum;
6. Upplýsa viðskiptavininn um allar lagalegar, skattalegar og aðrar skuldbindingar sem stafa af löglegum viðskiptum varðandi viðkomandi eign;
7. Framkvæma nauðsynlega starfsemi til að kynna fasteignina á markaði og birta fasteignina á þann hátt sem sáttasemjari ákveður;
8. Virkja útsýni, skipulag og stjórnun fasteignarinnar;
9. Geymið persónuupplýsingar viðskiptavinarins og aðrar upplýsingar ef viðskiptavinurinn krefst þess sem viðskiptaleyndarmál;
10. upplýsa viðskiptavininn um allar aðstæður sem skipta máli fyrir fyrirhugað fyrirtæki sem við erum meðvituð um;
11. Miðla í samningaviðræðum og leitast við að komast að samkomulagi;
12. Til að auðvelda undirritun samningsins (Forsamningur og samningur);
13. Að hafa milligöngu um flutning fasteignarinnar;
14. Í nafni viðskiptavinarins, sendu nauðsynleg gögn til skattstofunnar og Fasteignamatsdeildar ábyrgðar dómstólsins.

Sáttasemjari hefur gert viðskiptavininum kleift að tengjast þriðja aðila (einstaklingi eða lögaðila) sem hann hefur samið við um lögleg viðskipti ef: hann sendi eða fylgdi viðskiptavininum að viðkomandi eign, skipulagði fund milli viðskiptavinarins og þriðja aðili til samningaviðræðna um lögleg viðskipti; gaf viðskiptavininum nafn, símanúmer, fax- eða netfang þriðja aðila með það að markmiði að ljúka löglegum viðskiptum eða upplýsti hann um nákvæma staðsetningu viðkomandi fasteignar.

Ef viðtakandi tilboðs okkar kannast við einhverjar fasteignir sem við höfum boðið er honum/henni skylt að tilkynna okkur það án tafar.

Umboðsmaðurinn framkvæmir eftirfarandi aðgerðir fyrir kaupanda á grundvelli umboðs:
a) skila skattskýrslu til skattstjóra,
b) skipuleggja allar nauðsynlegar skjöl fyrir flutning gagnsreikninga frá seljanda til kaupanda,
c) afhending fasteignasölusamnings til Fasteignamats ábyrgðar bæjardóms til að flytja eignarhaldið til kaupanda.

3. Skyldur viðskiptavinar

1. Gerðu sáttamiðlun við sáttasemjara (staðall eða einkaréttur);
2. Veita sáttasemjara aðgang að öllum gögnum sem tengjast fasteigninni og sanna eignarhald hans á þeim fasteignum sem miðlað er, byggingar- og afnotaleyfi og orkuskírteini.
3. Upplýstu sáttasemjara um allar viðeigandi upplýsingar, þar á meðal lýsingu á eigninni og verð;
4. Veittu sáttasemjara og einstaklingi sem hefur áhuga á að ganga frá miðlunartilboði leiðsögn um fasteignina, undir leiðsögn sáttasemjara;
5. Að greiða umsamið þóknun (þóknun) til sáttasemjara, strax við gerð miðlaðra viðskipta eða forsamnings sem viðskiptavinurinn hefur skuldbundið sig til að ganga frá miðlaðri lögfærslu;
6. Að bæta sáttasemjara kostnað sem verður til við miðlun, sem er hærri en venjulegur miðlunarkostnaður;
7. Upplýstu sáttasemjara skriflega um allar þær viðskiptatengdu breytingar sem sáttasemjari hafði heimild fyrir, einkum um breytingar sem tengjast eignarhaldi eignarinnar.

Viðskiptavinurinn er ábyrgur fyrir tjóni sem stafar af sviksamlegri starfsemi, leyndum leyndum eða ónákvæmum upplýsingum varðandi miðlunarstarfið, með það að markmiði að ljúka löglegum viðskiptum. Viðskiptavinurinn er ábyrgur fyrir tjóni ef um er að ræða vísvitandi eða stórlega gáleysislega hegðun af hans hálfu gagnvart sáttasemjara eða þriðja aðila sem sáttasemjari hefur sent honum. Ef þetta er raunin eru samningsaðilar sammála um að viðskiptavininum sé skylt að greiða sáttasemjara þann kostnað sem til fellur meðan á miðlun stendur, sem getur ekki verið hærra en milligjald (þóknun) fyrir milligönguviðskipti.

4. Að fá bótarétt

Sáttasemjari á rétt á fullum bótum við lok miðlunarstarfsins (með undirritun forsamnings), sem viðskiptavininum var skylt að ljúka við milligöngu lögfræðilegra viðskipta.
Bæturnar eru greiddar til sáttasemjara á sama tíma eða strax eftir að lögfræðileg viðskipti hafa átt sér stað sem sáttasemjari hefur haft milligöngu um eða með undirskrift forsamnings tveggja samningsaðila.
Ef viðskiptavinur dregur sig til baka við lok miðlunarviðskipta þarf hann að greiða raunverulegan kostnað vegna tímans, fyrir auglýsingar og annan kostnað, í samræmi við milligjaldsgjald.
Viðskiptavininum er skylt að greiða þóknunina jafnvel þótt sáttasemjari hafi gert lögleg viðskipti við þann sem sáttasemjari tengdi viðskiptavininn við, sem er öðruvísi en sá sem hann hafði milligöngu um, sem er sama verðmæti og lögleg viðskipti, eða með sama tilgangi náð sem og milligöngu lögfræðilegra viðskipta.
Sáttasemjari á rétt á bótum ef maki, sambúð utan hjúskapar, afkomandi eða foreldri viðskiptavinarins hefur milligöngu um lögleg viðskipti við þann sem sáttasemjari hafði samband við viðskiptavininn við.
Gjaldið nær einnig til venjulegs kostnaðar við miðlun, annað en sérstaklega er samið um. Sáttasemjari á aðeins rétt á fyrirframgreiðslu milligjalds ef það er samþykkt. Sáttasemjari á rétt á bótum þótt ekki sé sérstaklega samið um það í sáttasemjara. Upphæð bóta ræðst af miðlunargjöldum.

5. Gjöld

Framangreindar prósentur eru greiddar sem miðlunargjöld og þær bera virðisaukaskatt (25%).

5.1. Að kaupa
Sáttamiðlunargjald er 1-3% af að lokum samþykktu fasteignaverði (en ekki lægra en 2,500.00 HRK).
Viðskiptavinurinn sem við höfum einkaréttarsamning við mun verða rukkaður samkvæmt þeirri upphæð sem samið er um og getið er um í miðlunarsamningnum.

5.2. Selja
Sáttamiðlunargjald er 3% af verðlagi fasteigna að lokum (en ekki lægra en 3,000.00 HRK).
Viðskiptavinurinn sem við höfum einkaréttarsamning við mun verða rukkaður samkvæmt þeirri upphæð sem samið er um og getið er um í miðlunarsamningnum.

5.3. Leiga
Fyrir leigusamning (leigusamningur allt að 1 ár) er 75% af mánaðarlegu leigugjaldi gjaldfært.
Fyrir leigusamning (leigusamningur frá 1 til 5 ár) er 100% af mánaðarlegu leigugjaldi gjaldfært.
Fyrir leigusamning með leigutíma lengri en 5 ár er 200% af mánaðarlegu leigugjaldi gjaldfært.
Fyrir virðisauka (verðhækkun, samningsbundin sérstök skilyrði samkvæmt beiðni viðskiptavinarins, viðbótarþjónustu o.s.frv.) Er innheimt 150% af mánaðarlegu leiguverði.
Viðskiptavinur sem við höfum einkaréttarsamning við er rukkaður samkvæmt þeirri upphæð sem samið er um og kemur fram í nefndum miðlunarsamningi.

5.4. Miðlunargjald
Miðlunargjald, stofnkostnaður við að auglýsa eignina, að meðtöldum öðrum kostnaði (eytt tíma, framleiðslu og auglýsingum auk annars kostnaðar sem tengist miðlaðri vinnu) er 300.00 kn.

5.5. Ekki innifalið í miðlunargjaldi:
a) Stjórnunar- eða dómsmálagjöld vegna kostnaðar við að afla nauðsynlegrar eignarhalds og annarra gagna sem nauðsynleg eru til að setja fasteignir á markað.
b) Skráningargjald fasteignaskatts
c) Gerð samninga og skjala í formi opinberra lögbókenda.

6. Uppsögn samningsins

Aðilar geta aðeins sagt sig úr miðlunarsamningnum áður en umsaminn frestur rennur út ef ástæða er til. Í þessu tilviki er viðskiptavininum skylt að bæta sáttasemjara fyrir kostnaðinum.
Ef viðskiptamaður gerir milligöngu um lögleg viðskipti við mann sem hann hitti í gegnum sáttasemjara innan eins árs frá því að miðlunarsamningnum var slitið er honum skylt að greiða sáttasemjara allt sáttagjaldið.
Miðlunarsamningi sem gerður hefur verið til takmarkaðs tíma má segja upp fyrir lokadag með skriflegri uppsögn annars samningsaðila.
Ef uppsagnarfrestur er ekki skýrt skilgreindur í miðlunarsamningi er uppsagnarfrestur 8 dagar frá því að tilkynning barst. Viðskiptavininum er skylt að bæta sáttasemjara fyrir kostnaðinum.

7. Almenn ákvæði og lausn deilumála

Skilmálarnir stjórna viðskiptasamskiptum milli vistkerfisfyrirtækja og viðskiptavinar (einstaklingur eða lögaðili). Með undirritun miðlunarsamningsins staðfestir viðskiptavinurinn að hann/hún skilji og samþykki skilmála og skilmála.
Samskipti sáttasemjara og viðskiptamanns vegna sáttamiðlunar sem ekki er stjórnað af þessum skilmálum eða samkomulagi um sáttamiðlun skulu stjórnað af almennum ákvæðum sáttasemjara svo og ákvæðum laga um almannaskyldu.
Allar deilur sem upp koma vegna miðlunarsamningsins verða leystar í sátt eða fyrir bæjardómstólnum í Karlovac.

Rakovica, apríl 2021.

Chiel van der Voort
Forstöðumaður

Hits: 78

Eiginleikar

Rúmgott athvarf í Grabovac Krnjački

 • €180.000
 • Rúm: 7
 • Bað: 3
 • 200
 • 38910

Ferðaþjónustueign með góðum garði á rólegum stað 

 • €240.000
 • Rúm: 8
 • Bað: 3
 • 262
 • 746

Heillandi Holiday Park nálægt Plitvice Lakes

 • €1.000.000
 • Rúm: 4
 • Bað: 4
 • 240
 • 15376

Draumahús nálægt Plitvice vötnum

 • €250.000
 • Rúm: 2
 • Bað: 2
 • 102
 • 1403

Berðu saman skráningar

bera